Acil Durum Tatbikatı

İşyerinin bir kısmında ya da tamamında yaşanabilecek patlama, yangın, tehlikeli madde yayılımları, doğal afet gibi olaylara müdahale, ilkyardım ve bu olaylarla mücadele gerektiren durumlar acil durumları oluşturur.

Acil durum planı ise işyerlerinde yaşanabilecek bu acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgilerin ve uygulama yöntemlerinin bulunduğu, acil durum sırasında olaya müdahale edecek ekiplerin belirlendiği, tahliye yöntemlerini de içeren plandır.

Bu hizmet ile işletmenin kabiliyet ve olanakları göz önünde bulundurularak, uygulanabilir en üst düzeydeki acil durum planları ortaya çıkarılır. Acil durumlara müdahalede bulunacak kurtarma ekiplerinin çalışma şekilleri belirlenir.  Ekipte yer alacak çalışanlara gerekli bilgiler verilerek profesyonelleşmeleri sağlanır.

İşletmenin yöneticileri ve çalışanları, yaşanabilecek acil durumlara mümkün olabilecek en etkili şekilde müdahalede bulabilmeleri için, sahip oldukları ekipman, makine ve diğer imkanlar ile acil durum çalışmalarına katılırlar.

 

Yapılacak Tatbikatlar

Hazırlanmış olan acil durum planının uygulanabilirliğini kontrol ve uygulama adımlarını takip edebilmek için en az yılda bir defa tatbikat yapılmalıdır. İşyerlerinde yapılan bu tatbikatlar neticesinde, uygulamalar denetlenerek gerekli görüldüğü durumlarda düzeltmeler yapılır. Meydana çıkan eksiklikleri ve yapılacak düzenlemeleri içeren bir tatbikat raporu da hazırlanır.


Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitim

İşyerinin tüm çalışanları acil durum planları ile arama, kurtarma, ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye konularında bilgilendirilir.

İşyerindeki yeni çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimlere ek olarak acil durum planları ile ilgili de eğitim verilir.

İşyerinde yaşanabilecek acil durumlar için özel olarak görevlendirilen kişiler, tüm faaliyetler hakkında özel olarak eğitilirler. Yasalardaki ilgili maddeler gereğince, görevlendirilen bu kişilere verilecek olan eğitimlerin iş güvenliği uzmanı ya da işyeri hekimi tarafından verildiği belgelenir.

 

Mevzuat ve Cezalar

İlgili yasalar tarafından, her işverene işyerindeki çalışma ortamı, iş için kullanılan maddeler ve iş ekipmanları, çevre şartları gibi etkenler göz önünde bulundurularak, yaşanacak herhangi bir acil durum sırasında çalışanları ve çevreyi, meydana gelen durumun olumsuz etkilerinden korumak için önleyici tedbirler alma yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda her işveren acil durum planı hazırlamalı ve ilgili tatbikatları yaptırmalıdır.

Yasalarca belirlenmiş yükümlülüklerin yerine getirilmediği durumlarda her bir aykırı durum için para cezası uygulanır. Ceza, aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı şekilde devam eder.

 

İşverenlerin Acil Durumlarla İlgili Yükümlülükleri

 • İşverenler işyerlerindeki çalışma ortamlarını, iş ekipmanlarını, iş sırasında kullanılan maddeleri ve çevre koşullarını göz önünde bulundurarak çalışanları ve çevreyi etkileyebilecek acil durumları değerlendirerek olası acil durumları belirlemelidir.
 • Acil durumların neden olacağı etkileri sınırlayan ve önleyen tedbirler almalıdır.
 • Acil durumların neden olacağı etkilerden korunmak amacıyla gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapmalıdır.
 • Acil durum planlarını hazırlamalı ve tatbikatları yaptırmalıdır.
 • İşyerine ait özel riskler, işyerinin büyüklüğü ve çalışan sayısı, işyerinde yürütülen faaliyetler göz önünde bulundurularak yaşanabilecek acil durumlarla mücadele edebilmek için; koruma, önleme, tahliye, yangın ve ilkyardım konularında gerekli bilgi ve beceriye sahip, ilgili konuların eğitimlerini almış çalışanları görevlendirmelidir. Bu kişiler her türlü acil duruma daima hazır bulunmalıdırlar.
 • İlkyardım, yangın, acil müdahale ve kurtarma konularında işyeri dışındaki kurumlarla iletişime geçerek gerekli düzenlemeleri yaptırmalıdır.
 • Tehlike oluşturabilecek sistemlerin ve enerji kaynaklarının herhangi bir acil durumda olumsuz durum yaratmaması için uygun şekilde devre dışı bırakılmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmalıdır.
 • İşyerinde bulunabilecek alt işveren, ziyaretçi ve müşterilerin de acil durumlar konusunda bilgilendirmelidir.

Çalışanların Acil Durumlarla İlgili Yükümlülükleri

 • İşyeri çalışanları acil durumlar için hazırlanmış planlarda belirtilen tedbirlere uymalıdır.
 • İşyerinde herhangi bir acil durumla karşılaştıklarında ya da başkalarını tehlikeye atabilecek bir durum fark ettiklerinde, durumu hemen ilgili kişilere bildirmelidir.
 • Acil durum sırasında işverenin ve işyeri dışından olay yerine gelen ekiplerin talimatlarına uymalıdır.
 • Acil durum sırasında kendisini ve çevresindekileri tehlikeye atmayacak şekilde davranmalıdır.